பூர்வீககுடிமக்களின் பண்பாட்டுஅபகரிப்பு – எஸ்.ராஜ்மோகன்

சங்ககாலத்தில் ஓர் அரசன் போர் புரிந்துநாட்டைவென்றபின்னர்,அங்குஒருசிற்றரசனைநியமித்துஅரசாட்சிசெய்வதுவழக்கம். சிலசமயங்களில் சிற்றரசரைநியமிக்காமல் அந்தநாடுமுழுமையாகஅழிந்துபோகவிடப்படும். இதற்காகஅரசர்கள் செய்தயுக்திகளில்…