ரோனிபிளேயர் இயக்கும்; “சல்லிக் காசில் சமாதானம் – இப்போது இலங்கையில்

இலங்கைத் தீவில் வாழ்ந்துவரும் தமிழ் மக்கள் எதிர் நோக்கும் அரசியல் பிரச்சினைகளுக்கானதீர்வுமுயற்சிகளில் சர்வதேசத்தின்…

போர் நடக்கலாம். பலர் கொல்லப்படலாம். எனினும் இறுதியில் பேச்சுவார்த்தை ஒன்றின் மூலமே பிரச்சினைக்கு…
அஜித் சபாரட்ணம் என்ற ஒரு தனிநபரின் முகத்திற்காகத் தான் பல லட்சம் அனுசரணையா ? – அஜித் சபாரத்தினம் பதில்

1980 களில் இலங்கையில் தோன்றிய இன மோதல்கள் சிறுபான்மை தமிழ் சமூகத்தை அவர்களின்…