இகுருவி ஐயாவும் நானும்” ‘அரசாங்கத்திற்கு விரோதமாக எழுதப் பயப்படக் கூடாது..”

கனடா மூர்த்தி எழுதும் ‘இகுருவி ஐயாவும் நானும்” ‘அரசாங்கத்திற்கு விரோதமாக எழுதப் பயப்படக்…