29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட யாத்திரிகர்களின் பங்குபற்றுதலோடு இனிதே நிறைவுற்றது.

29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (1) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (2) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (3) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (4) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (5) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (6) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (7) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (8) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (9) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (10) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (11) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (12) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (13) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (14) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (15) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (16) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (17) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (18) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (19) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (20) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (21) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (22) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (23) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (24) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (25) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (26) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (27) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (28) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (29) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (30) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (31) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (32) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (33) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (34) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (35) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (36) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (37) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (38) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (39) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (40) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (41) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (42) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (43) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (44) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (45) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (46) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (47) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (48) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (49) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (50) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (51) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (52) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (53) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (54) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (55) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (56) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (57) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (58) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (59) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (60) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (61) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (62) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (63) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (64) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (65) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (66) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (67) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (68) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (69) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (70) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (71) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (72) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (73) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (74) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (75) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (76) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (77) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (78) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (79) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (80) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (81) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (82) 29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம் (83)

Photos were taken by Amalaraj Rasanayagam & Brightni Bloom


Related News

 • மிசிசாகுவா பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகள் மூடப்பட்டன
 • கஷோகி விவகாரம் – துருக்கியின் ஒலிப் பதிவுகளை செவிமடுத்ததாக கனடா ஒப்புதல்
 • அதிகரித்த போதைப்பொருள் பாவனை காரணமாக ஐவர் உயிரிழப்பு
 • வின்னிபெக்கில் துப்பாக்கி பிரயோகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
 • மிசிசாகாயில் துப்பாக்கி பிரயோகம் – ஒருவர் படுகாயம்
 • கனடாவில் உணர்வுபூர்வமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்ட உலகப் போர் நினைவுதினம்
 • ஒட்டாவாவில் குளிர் காலநிலை ஆரம்பம்
 • விமான நிலையத்திற்கு அச்சுறுத்தல் – ஹமில்டன் இளைஞன் கைது
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked as *

  *